รูปแบบการสอบ IELTS

รูปแบบการสอบ IELTS

IELTS เป็นการทดสอบเพื่อวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาหรือการฝึกงาน
การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 4 หมวด โดยที่ผู้สมัครทุกท่านจะต้องทดสอบ การฟัง และ การพูด เหมือนกัน แต่จะสามารถ เลือกหมวดการสอบในส่วนของการอ่าน และการเขียน เป็นแบบเชิงการฝึกอบรมทั่วไป (General Training) หรือ แบบเชิงวิชาการ (Academic) ได้

  • ผู้สมัครสอบที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อ ควรเลือกสอบหมวดการสอบเชิงวิชาการ (Academic Module) ซึ่งจะประเมินความรู้ ความสามารถของผสมัครู้สอบในใช้การภาษาเชิงวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น การเจรจาโต้ตอบที่ซับซ้อน การอภิปรายเกี่ยวกับแนวความคิดนามธรรม และ การจัดการข้อมูลต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้สมัครสอบที่มีความประสงค์จะไปฝึกงานหรืออพยพย้ายถิ่น ฐาน ควรเลือกสอบหมวดการสอบเชิงการฝึกอบรมทั่วไป (General Training Module)  ซึ่งจะประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัครสอบอย่างกว้างๆ โดยการสอบในหมวดนี้จะเหมาะกับ ผู้สมัครที่จะนำผลสอบไปใช้เพื่อการฝึกงาน เพื่อการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา หรือเพื่อการประกอบอาชีพ ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ
    สื่อสาร

การสอบใน 3 หมวดแรก การฟัง การอ่าน และการเขียนจะต้องสอบภายในวันเดียวกัน โดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนวันทดสอบการพูดนั้นขึ้นอยู่กับศูนย์สอบจะกำหนด โดยจะกระทำการสอบภายใน 7 วัน ก่อนหรือหลังการทดสอบในหมวดอื่น ๆ


การฟัง
เวลา: ประมาณ 30 นาที

ผู้ สอบจะต้องฟังเนื้อเรื่องจากเทป ซึ่งจะเพิ่มความยากขึ้นเรื่อย ๆ เนื้อเรื่องเหล่านี้ประกอบด้วยการสนทนาและบทพูด รวมทั้งความหลากหลายของการออกเสียง และสำเนียงท้องถิ่นที่ปะปนกัน ผู้สมัครจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียว แต่จะมีเวลาให้ในการอ่านคำถามและเขียนคำตอบ

การอ่านเชิงวิชาการ
เวลา: 60 นาที

การอ่านเชิงการฝึกอบรมทั่วไป
เวลา: 60 นาที

เนื้อ เรื่องที่ต้องอ่านมีทั้งหมด 3 เรื่อง ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้นำมาจากหนังสือ นิตยสาร บทความ และหนังสือพิมพ์ โดยเนื้อหาจะเขียนให้ผู้อ่านที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในจำนวนนี้อย่างน้อยที่สุดจะมีเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะเชิงอภิปราย

เนื้อหา ขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อสอบ ซึ่งคาดว่าผู้สมัครสอบจะพบในชีวิตประจำวันในต่างประเทศ เนื้อหาเหล่านี้จะนำมาจากหนังสือพิมพ์ โฆษณา และคู่มือการสอนและหนังสือต่าง ๆ โดยจะทดสอบความสามารถในการทำความเข้าใจ และการใช้ข้อมูลของผู้สมัครสอบ ข้อสอบจะประกอบไปด้วยข้อความยาว ๆ 1 ข้อความซึ่งเนื้อหาจะเป็นในทางอรรถาธิบายมากกว่าเชิงอภิปราย

การเขียนเชิงวิชาการ
เวลา: 60 นาที

การเขียนเชิงการฝึกอบรมทั่วไป
เวลา: 60 นาที

ใน ส่วนแรกผู้สมัครสอบจะต้องเขียนรายงานประมาณ 150 คำ ตามตารางและแผนภาพเพื่อ แสดงความสามารถในการบรรยายและอธิบายข้อมูล ส่วนที่ 2 ผู้สมัครสอบต้องเขียนเรียงความสั้นความยาวประมาณ 250 คำ เพื่อโต้ตอบข้อคิดเห็นหรือปัญหา โดยแสดงความความสามารถในการอภิปราย โต้แย้ง และใช้ลีลาในการเขียนที่เหมาะสม

ใน ส่วนแรกผู้สมัครจะต้องเขียนจดหมายความยาวประมาณ 150 คำ โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูล หรือการอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ในส่วนที่ 2 จะเป็นการเขียนเรียงความสั้น ความยาวประมาณ 250 คำ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือตอบปัญหาที่ให้ไว้ ซึ่งผู้สมัครสอบจะต้องแสดงความคิดเห็นของตนเอง และท้าท้ายความคิดเห็นอื่น ๆ โดยถ่ายทอดความรู้สึกและลีลาในการเขียนที่เหมาะสม

การพูด
เวลา: 11–14 นาที

รูป แบบการทดสอบการพูดจะเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยผู้สมัครจะได้รับการประเมินในส่วนของการใช้ภาษาเพื่อตอบคำถามสั้นๆ พูดเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย และสามารถโต้ตอบกับผู้สัมภาษณ์ได้

เวลา ทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาที
ที่มา: British Council (Thailand)